Klauzula informacyjna – zasady przetwarzania danych osobowych przez ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), na mocy art. 13, informujemy Państwa co następuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka prawa polskiego pod firmą ALTRAD- Mostostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Starzyńskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051423, (zwana dalej „Administratorem”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z procesem sprzedaży lub zakupu (przed zawarciem umowy sprzedaży/zakupu oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/zakupu).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwa realizacja umowy.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, na czas przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Przekazane ALTRAD-Mostostal Spółka z o. o. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

– przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa,

– przekazania danych do centrali Grupy ALTRAD w celach sprawozdawczych (przetwarzanie wewnątrz Grupy ALTRAD),

– przekazania danych upoważnionym pracownikom lub współpracownikom ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o. którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

– przekazania danych podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone to zadanie w związku z realizacją procesu sprzedaży/zakupu, np. obsługa firmowych systemów informatycznych, firmy spedycyjne, kurierzy, poczta,

– wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą w przypadkach niezwiązanych
z realizacją procesu sprzedaży/zakupu.

  1. Wszystkie osoby upoważnione przez ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o. do przetwarzania Państwa danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
  2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu (co może jednak uniemożliwić realizację umowy sprzedaży/zakupu), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.